همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت کسی جرات بیرون انداختنش از صفحه زندگی را ندارد اطلاعات بیشتر
0 فیلم های آموزشی از پایه تا استخدام
شما در جستجوی چه فایلی هستید ؟