آیا گوشی های جدید به شارژ اولیه نیاز دارن...؟ - سآرتِک کمپانی