قانون اول علاقه مند کردن دیگران به خودمان( قانون اتحاد) - سآرتِک کمپانی