قانون دوم علاقه مند کردن دیگران به خودمان (تماس های مداوم ) - سآرتِک کمپانی