تماس صوتی تلگرام برای کاربران ایران فعال شد - سآرتِک کمپانی