شرکت شاتل با معرفی تعرفه جدید اینترنت غیر حجمی خود تعرفه های جدید را حذف کرد - سآرتِک کمپانی