رکورد ۲۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه برای پیام رسان تلگرام - سآرتِک کمپانی